Regulamin

Sklep internetowy Akcesoria Meblowe od A do Z prowadzący działalność pod adresem internetowym https://www.azakcesoriameblowe.pl/sklep/ prowadzony jest przez Akcesoria Meblowe od A do Z Anna Zarzycka, ul. Chęcińska 14a, 25-020 Kielce, NIP 959-076-60-08, Regon 291011624

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://www.azakcesoriameblowe.pl/sklep/.
 • Sklep internetowy Akcesoria Meblowe od A do Z – serwis internetowy dostępny pod https://www.azakcesoriameblowe.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Akcesoria Meblowe od A do Z Anna Zarzycka a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 • Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod https://www.azakcesoriameblowe.pl/sklep/
 • Sklep internetowy, działający pod https://www.azakcesoriameblowe.pl/sklep/, prowadzony jest przez Akcesoria Meblowe od A do Z Anna Zarzycka, ul. Chęcińska 14a, 25-020 Kielce, NIP 959-076-60-08, Regon 291011624

  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

Zasady korzystania ze sklepy internetowego

 • Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.
 • Informacje podane na stronach internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.
 • Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 • Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.
 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.azakcesoriameblowe.pl/sklep/, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 • Sklep umożliwia nabywanie produktów i usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • Aby sfinalizować zamówienie Klient jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do zrealizowania zamówienia tj.
  • imię i nazwisko / nazwa firmy
  • adres dostawy
  • e-mail
  • telefon kontaktowy
  • NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT.
 • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)
  • wybranej metody płatności
  • wybranego sposobu dostawy
 • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Akcesoria Meblowe od A do Z Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

Postanowienia końcowe.

 • Wszelkie treści zawarte w Sklepie podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie prawa.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem https://www.azakcesoriameblowe.pl/regulamin